نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دکتر علی محمدی

استاد زبان و ادبیات فارسی

دکتر اسماعیل شفق

استاد(بازنشسته)زبان و ادبیات فارسی

دکتر مهدی شریفیان

استادزبان و ادبیات فارسی

دکتر قهرمان شیری

استادزبان و ادبیات فارسی

دکتر محمد طاهری

دانشیارزبان و ادبیات فارسی

دکتر لیلا هاشمیان

دانشیار زبان و ادبیات فارسی

دکتر محمد آهی

استادیارزبان و ادبیات فارسی

دکتر نجمه نظری

استادیارزبان و ادبیات فارسی

دکتر مجید منصوری

استادیارزبان و ادبیات فارسی

 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند